กกต.นครพนม เตรียมรับมือเลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงต้านโกงของพรรคการเมือง

0
812 views

นครพนม – วันที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม(กกต.นครพนม) ได้จัดโครงการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง ณ โรงแรมไอโฮเทล บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักการเมืองท้องถิ่น ผู้แทนสาขาฯ ตัวแทนฯ และ สมาชิกพรรคการเมือง ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดีเจประชาธิปไตย ทหาร ตำรวจ ร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตให้แก่ประชาชนได้รับทราบ สามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อไปได้

นางสุดใจ สุอรุณ รอง ผอ.กกต.นครพนม เปิดเผยว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในของของด้านการเมือง  ที่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฯ  เพื่อให้การเลือกตั้งทุกระดับ เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ฯลฯ

ด้าน นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผอ.กกต.นครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า การทุจริตในสังคมไทยช่วงที่ผ่านมา ส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของฝ่ายบริหาร และความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมาก โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน และการตรวจสอบการทุจริต พร้อมทั้งมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นทาง ในการเลือกตั้งและการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารประเทศ และผู้บริหารท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยนโยบายสาธารณะ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้ปัญหาการทุจริตได้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

“การเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายราชการ เอกชน สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนในสังคม จะต้องช่วยกันที่จะทำให้การเลือกตั้งทุกระดับเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ลดน้อยลงและหมดสิ้นไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การต่อต้านการทุจริต สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ นายสมพลฯ ผอ.กกต.นครพนม กล่าว

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments