กก.โรคติดต่อฯ หารือผ่อนคลาย ระยะ 3 เจ๋ง.! เดือน ก.ค.นี้ นครพนมตรวจโควิดได้เอง

0
354 views

ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 19/2563 โดยมีนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว จังหวัดนครพนมได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคการผ่อนคลายระยะที่ ๓ ให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

สำหรับวาระการประชุมฯ ในครั้งที่ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้รับทราบการซ้อมแผนสถานการณ์ผู้กัดตัวหลบหนีจาก Local Quarantine สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานผลการคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดนครพนม ณ ท่าอากาศยานนครพนม ผ่าน Application NPM-COVID19 ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนคลาย ทั้ง 3 ระยะ ใน 22 กิจกรรม/กิจการ ความก้าวหน้าการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการทางอนูชีวกุลสำหรับตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาการขอเพิ่มระยะเวลาคนขับรถขนส่งสินค้าไทยให้สามารถอยู่ใน สปป.ลาว ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งที่ประชุมให้คงหลักการ ๗ ชั่วโมง แต่ไม่เกินข้ามวัน ๑๖ ชั่วโมง (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐น) ส่วนกรณีอื่น ๆ ถ้ามีความจำเป็นให้เสนอมาตรการขอตั้งเป็นคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง โดยมีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ขนส่งจังหวัด ภาคเอกชน (หอการค้า) ศุลกากร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยในการพิจารณาของคณะทำงานต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการทางอณูชีวกุลสำหรับตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม ได้ส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทางอณูชีวโมกุล (RT-PCR) สำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (CDC USA) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ซึ่งจะทำให้ทางโครงการและโรงพยาบาลนครพนมสามารถเตรียมการและดำเนินการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2563

ในส่วนของการดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม มีเป้าหมายในการเฝ้าระวังค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 859 ราย สามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจได้ 844 ราย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 304 ราย รอผลตรวจวิเคราะห์ 540 ราย ส่วนการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนคลายทั้ง 3 ระยะ ซึ่งได้ดำเนินการชี้แจงมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด โดยมีการกำหนดมาตรหลักและมาตรการเสริมในทุกประเภทกิจการ/กิจกรรม ๒๒ ประเภท (ระดับดี : ผ่านมาตรหลักทุกข้อ ระดับดีเยี่ยม : ผ่านมาตรหลักและมาตรการเสริมทุกข้อ) ซึ่งในวันนี้จะรายงานผลการปฏิบัติมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ที่มา : https://www.ryt9.com

แสดงความเห็น

comments