กรมการแพทย์เติมเต็มองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาที่นครพนม

0
154 views

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จังหวัดนครพนมนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ แนวโน้มทิศทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ในงานประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยมีคณะพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดจากทั่วประเทศ กว่า 250 คน ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อหยุดยั้งและลดระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน และกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดแบบบูรณาการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการพยาบาลผู้ป่วยใช้ยาและสารเสพติด มีการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันผู้เสพรายใหม่ การป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ การบำบัดฟื้นฟูสมรรรถภาพ รวมถึงระบบการติดตามผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพในระดับประเทศดังนั้นกรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ที่มีบทบาทเป็นผู้นำด้านวิชาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้หัวข้อ “การพยาบาลยาเสพติด : การบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม” (Community Based Treatment) เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการระดับต่าง ๆ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการพยาบาลและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments