กรมทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเข้าใจการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ที่นครพนม

0
1,520 views

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป้นประธานเปิดการชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมภายในสำหรับผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI )ไทย ที่โรงแรมไอโอเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) ไทยแล้วจำนวน 67 สินค้าโดยในจังหวัดนครพนม ก็มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้ขึ้นทะเบียน จำนวน 2 ชนิด คือ ลิ้นจี่ นพ. 1 และสับปะรดท่าอุเทน ซึ่งเมื่อติดตราสัญลักษณ์ GI ไทยแล้วทำให้สินค้ามีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้ของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดการชี้แจ้งในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประเมินซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงกระบวนการในการจัดทำระบบควบคุมภายในสำหรับผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะต้องมีกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ของแหล่งที่มา ตั้งแต่ต้นน้ำคือการเตรียมวัตถุดิบ ไปจนถึงปลายน้ำคือการจัดจำหน่าย

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments