กระทรวงศึกษาธิการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
716 views

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม  นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยลูกเสือและผู้บังคับบัญชาจะได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างจิตอาสาการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม 6,810 คน ในจำนวนนี้มีลูกเสือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 41 คน และเจ้าหน้าที่ 989 คน โดยมีการจัดแบ่งเป็นค่ายย่อย จำนวน 5 ค่าย มีกิจกรรม 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือและสวนสนาม  กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์  ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นงานชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมชุมนุมต้องไปขยายผลชักชวนเพื่อนลูกเสือไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดให้สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอรับแบดจ์ “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”  ต่อไป

ที่มา : https://region2.prd.go.th

แสดงความเห็น

comments