ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐” ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

0
1,813 views

จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งภาพถ่าย “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐” เข้าประกวด ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาการประกวดภาพถ่าย  “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”

1.หัวข้อการประกวด   “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”

2.คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป, ช่างภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น ไม่จำกัดชนชาติ  เพศ อายุ การศึกษา

3.ประเภทการประกวด
•  เป็นการประกวดประเภทใช้คณะกรรมการตัดสิน  จำนวน  5 คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนกลางจำนวน 1 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภูมิภาค 4 คน  ล้วนแต่มีประสบการณ์สูงและมีผลงานได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายในระดับสำคัญๆ มาแล้ว
• เกณฑ์การตัดสิน
1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช  ๒๕๖๐”

2) มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย ในขั้นตอนการผลิตภาพ  ห้ามตัดต่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม
3) มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์

 1. การสมัครและส่งภาพเข้าประกวดทำได้โดยง่าย  สะดวก  ประหยัด รวดเร็วโดยให้เลือกใน  4  วิธี ดังนี้
  4.1. สมัครและส่งไฟล์ภาพ ด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบ  IT
  • ส่งมาที่ www.facebook.com/เพจนครพนม  (https://www.facebook.com/nakhonphanomprovincepage)
 • แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่   พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
  4.2. ส่งไฟล์ภาพผ่าน อีเมล์
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งอีเมล์มาที่ nkppoc@gmail.com โดยแจ้งรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง  ที่อยู่  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
  • ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
  4.3. ส่งไฟล์ภาพลงแผ่น ซีดี  ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพถ่าย“บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช” ส่งมาที่  สำนักงานจังหวัดนครพนม  ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 48000

4.4 นำส่งแผ่นซีดีไฟล์ภาพ ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานจังหวัด  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 • ผู้ส่งภาพ1 คน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพเท่านั้น คณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
  5.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิตผู้คนที่แห่แหนมาร่วมงานพิธีกรรมบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช  บริเวณแลนด์มาร์คริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ  และถ่ายในช่วงวันที่  ๑  กรกฎาคม 2560  – 1๘  กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
  5.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่  เป็นภาพสี หรือขาวดำความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG   โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่จัดการประกวดตามกำหนด

 

5.4  ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น และ
  •เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย  หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือจังหวัดฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับจังหวัดฯโดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
  5.5 ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆ ลงในไฟล์ภาพ
 1. รางวัลการประกวด

๖.๑ ประเภทถ่ายปกติ  รางวัลการประกวดภาพ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐ ถ่ายจากระดับพื้นดินหรือใช้อุปกรณ์ประกอบ  ระยะความสูงไม่เกิน  ๓๐ เมตรจากพื้น
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆละ 1,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลกด Like มากที่สุดจากผู้เข้ากด  Like  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเหรียญพญาศรีสัตตนาคราช       1 รางวัล

๖.๒ ประเภทถ่ายจากอุปกรณ์บิน/ลอยเหนือท้องฟ้า  รางวัลการประกวดภาพ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐ ถ่ายโดยใช้อุปกรณ์ตัวช่วย  ในระดับความสูงเหนือพื้นดิน  เช่น  ถ่ายจากโดรน

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
7.1. เปิดรับสมัครและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2560 จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม  2560 เวลา  16.30 น. กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์
7.2. วันประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุมหาชัย  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครพนม เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าสังเกตการณ์ได้ตลอดช่วงเวลาการตัดสิน  นำภาพขึ้น facebook.com/เพจนครพนม ให้แฟนเพจและบุคคลทั่วไปกดแชร์ Like  ในระหว่าง 26 กรกฎาคม – 11  สิงหาคม 2560  และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 14 สิงหาคม 2560  โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ตามช่องทาง ดังนี้
• บนเว็บไซต์ : www. nakhonphanom.go.th
• เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/nakhonphanomprovincepage/

 1.  อื่นๆ

8.1. จังหวัดฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด สำหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่จังหวัดฯ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่จังหวัดตัดสินผลการประกวด
8.2. ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆ   ในภาพดังกล่าวตกเป็นของจังหวัดฯ     แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องส่งคืนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่ผู้ส่งภาพ และจังหวัดฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวด    ไปจัดแสดง ในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ
8.3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดได้เพียง  1 รางวัลเท่านั้น

8.4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ      ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
8.5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด  จังหวัดกำหนดให้เข้ารับรางวัล  ในวันประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดนครพนม  ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หากไม่มีผู้มาติดต่อรับรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
8.6. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ

……………………………………..

ฝ่ายเลขานุการ  :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัดนครพนม

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๕๑๓

ที่มา : http://tatsanuk.blogspot.com/

แสดงความเห็น

comments