คณะส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ

0
429 views

นครพนม – คณะส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร รออ.904/905 เป็นหัวหน้าคณะนำส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติ และตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอธาตุพนม และติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560-2569) ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ของจังหวัดนครพนม จำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

โดยห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอธาตุพนม เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมจัดสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสนองพระปณิธานและแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชน ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดประชาชน ที่จะตอบสนองความต้องการด้านการอ่านการศึกษาของประชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องการให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ โดยห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี เป็นลำดับที่ 99 ของประเทศ เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2555 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 7 ปี 9 เดือนจึงแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในการก่อสร้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน และให้เป็นแหล่งสรรพความรู้ต่างๆ ที่สมบูรณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยห้องสมุดประชาชนแห่งนี้เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะและบันเทิง มุมหนังสือทั่วไป มุมเด็กและครอบครัว มุม ICT มุมเคาน์เตอร์บริการ ชั้นที่ 2 ประกอบไปด้วย มุมห้องมรดกโลก ห้องมัลติมีเดีย ห้องน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 ห้องวิถีชีวิต ห้องสารานุกรมไทย ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องทรงงาน ห้องนิทรรศการพระธาตุพนม และห้องนิทรรศการเส้นทางธรรม

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 67 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 37 คน นักเรียนหญิง 30 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 167 คน เป็นนักเรียนชาย 89 คน และนักเรียนหญิง 78 คน ซึ่งโรงเรียนทั้ง 2 แห่งได้มีการน้อมนำโครงการตามพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการฝึกอาชีพ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาให้เด็กและประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตาม 8 เป้าหมายหลัก 18 เป้าหมายย่อยของการพัฒนา

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments