คุมประพฤตินครพนม เสริมศักยภาพบุคลากรและผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องติดตามตัวผู้กระทำผิด

0
920 views

วันที่ 25กันยายน 2561 ที่จังหวัดนครพนม นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดประจำปี 2561

จากที่ภารกิจของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่มีหน้าที่ในการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าระบบ Electronic monitoring (E.M.)มาใช้กับผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติในรูปแบบโทษระดับกลางและแบบเข้มงวดมาส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกลดโอกาสการเรียนรู้การกระทำผิดที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นในเรือนจำให้โอกาสผู้กระทำผิดได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวในสังคมได้อย่างปกติและยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แต่ยังต้องพิสูจน์ตนเองในการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดโดยไม่หันไปกระทำผิดซ้ำภายใต้การคุมความประพฤติอย่างเข้มงวด ทั้งเป็นการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตามมาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรและผู้มีอำนาจในการสั่งใช้อุปกรณ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมจึงได้จัดโครงการสัมมนาขึ้นโดยผู้ที่เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในด้านต่างๆเริ่มตั้งแต่บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบบการทำงานของเครื่องติดตามตัว (E.M.) มาตรการและเงื่อนไขในการใช้เครื่องติดตามตัวการดูแลรักษาเครื่องติดตามตัว กรณีมีเหตุฉุกเฉินจะปฏิบัติอย่างไร และการถอดเครื่องติดตามตัว

ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments