จังหวัดนครพนมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ

0
1,552 views

วันนี้ 12 กันยายน 2560 ที่บริเวณโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ สถิตใจไทยทั่วล้า องค์คราชามหาภูมิพล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่ 9

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ที่จะมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลอง ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”และทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2 พระองค์ซึ่งทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8เพื่อเป็นการสร้างให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน

ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นทั้งในระดับตำบลอำเภอ และจังหวัดเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครพนม และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนมได้มีโอกาสแสดงความสามารถตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมจึงได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2560 ขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมอย่างมากมายให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ทั้งการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครพนมจำนวน 38 รายบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน 28 รายการเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลการแสดงความสามารถในด้านต่างๆเช่น การร่ายรำ การแสดงหมอลำซิ่ง การเล่นดนตรีสากล  รวมถึงการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี/ ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments