จังหวัดนครพนม ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการประชาชนอำเภอท่าอุเทน

0
716 views

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี บ้านม่วงเหล่าหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ นำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ออกให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รู้จักเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ รวมถึงตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย โดยในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมยังได้นำเอานโยบายของรัฐบาลและแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 50,000 ตัว มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน ราย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 50 ราย  มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 10 มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมจำนวน 170 ชุด

ก่อนที่ทุกคนจะไปใช้บริการหน่วยเคลื่อนที่ของหน่วยหน่วยงานต่าง ๆ แบบครบวงจรในจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ที่ได้นำเอาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนทีมแพทย์มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและการทำทันตกรรม การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคไต การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทำประกันสังคม การต่อใบขับขี่ การทำประกันภัย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP รวมถึงการถ่ายทอดวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปสร้างเป็นอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments