จารึกวัดพระธาตุพนม ๕

0
3,329 views


ผู้อ่าน ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)
ผู้แปล ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)
เชิงอรรถอธิบาย ๑. นวพรรณ ภัทรมูล : จุลสังกราช = จุลศักราช ๒. นวพรรณ ภัทรมูล : สีบร (อย) = น่าจะเป็น สิบร้อย ๓. นวพรรณ ภัทรมูล : นฤพาน = นิพพาน

ที่มา : http://www.eighteggs.com/sac_complete/inscriptions/inscribe_detail.php?id=2421

ชื่อจารึก จารึกวัดพระธาตุพนม ๕
อักษรที่มีในจารึก ธรรมอีสาน,
ศักราช พุทธศักราช  ๒๔๖๔
ภาษา ไทย,
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด
วัตถุจารึก ศิลาทราย
ลักษณะวัตถุ รูปใบเสมา
ขนาดวัตถุ กว้าง ๕๑ ซม. สูง ๙๒ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย – ลาว กำหนดเป็น “จารึกวัดพระธาตุพนม ๕”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ ในโกดังเก็บของภายในวิหารคด วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ ในโกดังเก็บของภายในวิหารคด วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พิมพ์เผยแพร่ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย – ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๔๔๔ – ๔๔๕.
ประวัติ ตามหนังสือที่ ๒๕๙/๒๔๙๕ แผนกศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รายงานส่งมายังกรมศิลปากร เมื่อเดือนมีนาคม ๒๔๙๕ แจ้งมาว่า มีคำจารึกอยู่ ๒ ด้าน ด้านหนึ่งเป็นจารึกอักษรไทยน้อย สร้างในสมัยเจ้าพระยาจันทสุริยะวงศา เจ้าเมืองมุกดาหาร พ.ศ. ๒๓๔๙ อีกด้านหนึ่งเป็นอักษรตัวธรรม สร้างในสมัยพระครูศีลาภิรัตน์ พ.ศ. ๒๔๖๔ แต่จากการไปสำรวจที่วัดพระธาตุพนมปรากฏว่าไม่พบศิลาจารึกตามหนังสือที่ แผนกศึกษาธิการจังหวัดนครพนมได้รายงานมา แต่กลับพบศิลาจารึกหลักนี้ ซึ่งมีเนื้อความเดียวกันกับรายงานที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดนครพนมส่งมา แต่มีจารึกอยู่เพียงด้านเดียว และเนื้อวัตถุจารึกก็ต่างกัน และได้พบจารึกหลักนี้ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของภายในวิหารคด รวมอยู่กับจารึกวัดพระธาตุพนม พ.ศ. ๒๑๕๗
เนื้อหาโดยสังเขป ข้อความจารึกกล่าวถึงเจ้าครูศีลาภิรัตน์พร้อมกับญาติโยม ที่ได้ประดิษฐานพัทธสีมาที่วัดพระธาตุพนม
ผู้สร้าง เจ้าครูสีลาภิรัตน์
การกำหนดอายุ ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๒ – ๓ ระบุ จ.ศ. ๑๒๘๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๔ อันเป็นสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกวัดพระธาตุพนม ๕,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย – ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๔๔๔ – ๔๔๕.
๒) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๔๑๑ – ๔๓๒.
ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-14, ไฟล์; Nph_00500_c)

แสดงความเห็น

comments