จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

0
3,834 views

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นบาทหลวงชาวนครพนม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารหลายตำแหน่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย เช่น ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง เป็นต้น

ประวัติ

                 อัครมุขนายกจำเนียรเกิดในครอบครัวเกษตรกรชาวนครพนม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 บิดาชื่อนายสมเกียรติ มารดาชื่อนางเสาร์ มีพี่น้องรวมตัวท่านเป็น 6 คน ศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนหนองแสง จังหวัดนครพนม และจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร (ถูกยุบรวมกับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ ในปี พ.ศ. 2516) จนปี พ.ศ. 2506 พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ประมุขมิสซังท่าแร่ในขณะนั้นได้ส่งท่านไปศึกษาที่เซมินารีใหญ่ชื่อ Collegio Propaganda Fide Roma ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จนจบปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา และรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวง โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เป็นผู้โปรดศีล พ.ศ. 2513 กลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย ทำงานจนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยอธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อธิการโบสถ์นักบุญกาทารีนา อธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อุปมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มิชชันนารีประจำประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

                 กระทั่งวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 จึงประกาศแต่งตั้งท่านเป็นมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ในขณะนั้นเป็นประธานคณะผู้อภิเษก ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ท่านจึงได้รับรับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มีพิธีเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 สิงหาคม ปีเดียวกัน ท่านดำรงตำแหน่งนี้มาจนปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ปัจจุบันอัครมุขนายกจำเนียรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

  • อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง

  • ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฏหมายพระศาสนจักร

  • ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา

    ที่มา : http://th.wikipedia.org

แสดงความเห็น

comments