จ.นครพนมทำMOU เตรียมจ่ายเงินอุดหนุน โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

0
1,371 views

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560  ที่บริเวณศูนย์สารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณออกมาสนับสนุนเงินลงทุนเริ่มต้นให้กับเกษตรกรในชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับฐานราก ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนโดยการน้อมนำหลักทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานไว้มาใช้  มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และเครือข่าย ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ

สำหรับโครงการ 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง) มาจาก 9 คือ รัชกาลที่ 9, 10 คือรัชกาลที่ 10 คือในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และ 1 คือ ปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเกษตรกรแต่ละชุมชนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแห่งละ 2.5 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีการเสนอโครงการที่ชุมชนมีความต้องการและเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ชุมชนได้ ภายใต้ 8 กลุ่มโครงการ ประกอบไปด้วย ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร และการแปรรูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น และจะต้องเป็นการจ้างแรงงาน ร้อยละ 50 ในพื้นที่โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองกันเอง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในจังหวัดนครพนมมีจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 242 โครงการ จาก 123 ชุมชนใน 12 อำเภอและในวันนี้เป็นการลงนามเพื่อทำบันทึกข้อตกลงในการขอรับเงินอุดหนุน ระหว่างตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แต่ละชุมชน

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments