จ. นครพนม บึงกาฬ และหนองคาย เปิดเวทีแลกแนวคิดดูแลรักษาดินแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

0
490 views

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางวิลาวรรณ มังคละธระกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย บึงกาฬและนครพนมที่บริเวณโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีพลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองร่วมมอบนโยบาย และมีนายสมชายวิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำคณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมให้การต้อนรับและสัมมนา

ปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดนปัญหายาเสพติดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์ความขัดแย้งในสังคมปัญหาสาธารณภัยปัญหาโรคระบาดการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาและความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชั้นใน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดหนองคาย บึงกาฬและนครพนม จำนวน 420 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ตลอดทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมถึงสร้างเครือข่ายและกลไกการปฏิบัติงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จึงได้จัดโครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย บึงกาฬและนครพนมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวความคิด ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปปรับใช้และขยายผลในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมตอบสนองยุทธศาสตร์และภารกิจการรักษาเขตแดนและความมั่นคงชายแดนของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาในด้านอื่นๆในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ภาพ/วีระพัฒ ศรีมาชัย นศ.ฝึกงาน

ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments