จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนอำเภอท่าอุเทน

0
1,170 views

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกให้บริการประชาชนอำเภอท่าอุเทน

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รู้จัก ว่าแต่ละหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในด้านใดบ้าง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งขอรับทราบปัญหาของพื้นที่ว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องใดบ้างที่อยากให้ทางราชการช่วยเหลือ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆของประชาชน จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน มอบทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จำนวน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 20 ราย มอบเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ราย มอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด และมอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัวแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชน ตลอดจนการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้นำทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนทีมแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาและทำทันตกรรม รวมถึงการนำเอาองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐมี มาถ่ายทอดให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร ด้านประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การฝากเงินออม การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการให้บริการของรัฐ เช่น การทำบัตรประชาชน การทำประกันสังคม การให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การแจกพันธุ์ต้นไม้ การให้บริการตัดผม การสาธิตวิชาชีพต่างๆ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP รวมถึงการนำร้านธงฟ้าประชารัฐมาเปิดให้บริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้สิทธิ์ จับจ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ภาพ/ ข่าว/ ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments