จ.นครพนม เปิดเวทีชี้แจง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

0
1,366 views

วันที่ 26กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณห้องประชุมหนองบึก 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครพนม

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการงบประมาณและพัฒนาประเทศให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดี และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากล สอดรับการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งกำหนดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ดังนั้นจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จึงได้เชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ให้กับผู้บริหารส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและหน่วยงานอื่นๆตามที่กำหนดในกฎกระทรวงรวม 450 คนให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ที่มีเนื้อหาถึง 15 หมวด 132 มาตรา และจะนำมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของทุกหน่วยงาน เน้นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอย่างครบวงจรตั้งแต่การเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการจัดทำประกาศเชิญชวนการประกาศผลผู้ชนะและการทำสัญญาเพื่อความโปร่งใสและการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments