ชมรม TO BE NUMBER ONE นครพนม ซักซ้อมความพร้อมก่อนคณะกรรมการระดับประเทศลงพื้นที่ตรวจประเมิน

0
297 views

นครพนม – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดและชมรมต่าง ๆ ที่ชนะการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อต้อนรับคณะตรวจประเมินที่จะมีการลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเก็บคะแนนระดับประเทศ(รอบที่ 1 ) ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่จังหวัดนครพนมได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 โดยยึดหลัก 2 ป. 2บ. คือ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ระดับตำบล และเน้นย้ำให้มีการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดนครพนมไปข้างหน้าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ชาวนครพนมมีสุขด้วยวิถี TO BE NUMBER ONE ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกัน สร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งดี” โดยปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE มากกว่า 172,201 คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE 1,418 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 327 แห่ง โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำคณะทำงานที่เป็นตัวแทนชมรมต่าง ๆ ของจังหวัดนครพนม จำนวน 12 ชมรม เข้านำเสนอผลงานเพื่อประกวดเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ปรากฎว่าสามารถผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนได้ 7 ชมรม ใน 2 กลุ่มประเภท คือ กลุ่มต้นแบบ ประกอบไปด้วย จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ต้นแบบระดับเงิน , ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาสมดี ระดับเงินปี 2 และชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม ระดับเงินปี 1 ขณะที่กลุ่มดีเด่น ประกอบไปด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม, ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย, ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุเทนพัฒนา ดังนั้นเพื่อให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้เป็นตัวแทนได้เข้าใจในหลักการตรวจประเมินของคณะกรรมที่จะเดินทางมา จึงได้มีการจัดการประชุมชี้แจงในวันนี้

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments