ตร.นครพนม ประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ตำรวจผู้ล่วงลับ เนื่องในวันตำรวจ

0
466 views

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจกล้าผู้ล่วงลับ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมพิธี

จากนั้นข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2562 ใจความว่า ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตและเอาความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ โดยตำรวจทุกนายจักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ จักยึดมั่นอยู่ในวินัยและรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัดและจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามอุดมคติตำรวจที่ว่าเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปรานีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยและสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 นาที ก่อนที่ประธานในพิธีจะได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการตำรวจ

โดยวันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจ ที่ทุกนายต้องพึงระลึกเสมอว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจที่สำคัญสูงสุดคือการพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้อง ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของตำรวจเพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ซึ่งเดิมตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี โดยยึดวันประกาศรวม กรมพลตระเวน กับ กรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวันตำรวจ แต่เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ในปีถัดมาจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงวันตำรวจ เป็นวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี โดยยึดตามวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments