ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0
2,098 views

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลในเมืองเป็นตำบลเก่าแก่ ตามหลักฐานแจ้งว่าเคยเป็นมหานครในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทลาว นับถือศาสนาพุทธ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นเทศบาลเมืองนครพนม ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลในเมือง และตำบลหนองแสงบางส่วน มีพื้นที่ 3.23 ต.ร.ม. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2523 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเมืองนครพนมออกไปอีกคลุมพื้นที่ตำบลหนองแสงทั้งหมด ตำบลอาจสามารถบางส่วน และตำบลหนองญาติบางส่วน รวมพื้นที่ในปัจจุบัน 24.125 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 21 ชุมชน


ตำบลในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นพื้นที่เนินสูงและที่ราบ ตั้งอยู่ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สภาพพื้นที่ด้านทิศตะวันออกตามแนวแม่น้ำโขงเป็นที่ราบสูงแล้วลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันตก จนถึงแนวถนนอภิบาลบัญชา ซึ่งเป็นใจกลางเมือง และย่านพานิชย์ ต่อจากนั้นสภาพพื้นที่ค่อย ๆ ลาดสูงขึ้นทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศเหนือเป็นพื้นที่เนินสูงและลาดต่ำลงมาทางทิศใต้

 สภาพทั่วไปของตำบล :

 อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ จรดบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ทิศใต้ จรดบ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำโขงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก จรดบ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 31,264 คน ชาย 15,135 คน หญิง 16,129 คน

 ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำการเกษตร

อาชีพเสริม ค้าขาย ทำประมงน้ำจืด

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. พระติ้ว-พระเทียม

2. พระทอง-พระเทียม

3. พระแสง

4. โบสถ์วัดกกต้อง

5. โบสถ์คาทอลิค หนองแสง

6. หลวงปู่จันทร์

7. สวนหลวง ร.9

8. สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง

9. สวนชมโขง

10. หอสมุดจังหวัดนครพนม

11. หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

12. วิวริมเขื่อนฝั่งโขง

ที่มา : http://www.thaitambon.com

แสดงความเห็น

comments