นครพนมยึดประกาศส่วนกลาง ยกเลิกคำสั่งจำหน่ายเหล้า ผวจ.จัดรถบัสรับลูกหลานสู่มาตุภูมิ

0
476 views

นครพนม – สืบเนื่องจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยมีใจความสำคัญในข้อ 1(1) เกี่ยวกับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระบุดังนี้  (1)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง สถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ต่อมา มีคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1052/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) โดยก่อนหน้านี้มีคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 726/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงฯ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 คำสั่งฯที่ 755/2563(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน และคำสั่งจังหวัดฯที่ 804/2563(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 เมษายน ซึ่งเกี่ยวกับการจำหน่ายสุรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ข้อ 7 (1) ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อ 1(1) ก.ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 เมษายน ให้มีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2(3) แห่งคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 726/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งได้แก้ไขโดยคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 804/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน ฯ ตามข้อ 2 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

(3) ให้ร้านค้า หรือสถานที่ประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จำหน่ายสุราได้ แต่สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้ แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ข้อ 2 คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ลงนามโดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ ก็มีคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1050/2563 เรื่องให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมารายงานตัว โดยในข้อ 1 ให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่ตนพักอาศัยโดยทันที เพื่อดำเนินการตามกระบวนการการควบคุมโรคติดต่อตามาตราการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนด

ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต กลับเข้าที่พักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามาตรา 18 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

หลังมีคำสั่งที่ 1050/2563 ออกมา ทางจังหวัดนครพนมก็จัดรถบัสเพื่อนำชาวจังหวัดนครพนม ที่เดินทางไปประกอบอาชีพที่จังหวัดภูเก็ตกลับคืนสู่มาตุภูมิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เบื้องต้นมีผู้ประสงค์เดินทางกลับ จำนวน 22 คน จุดหมายปลายทางอยู่ที่ศาลากลางนครพนม และมีรถนำส่งต่อของแต่ละอำเภอ ถึงหัวบันไดบ้าน

ทั้งหมดนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ได้ประสานกลุ่มจิตอาสาจังหวัดภูเก็ตคอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือด้านเอกสารต่างๆ จนสำเร็จครบถ้วนทุกประการ

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments