นครพนมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

0
120 views

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดขึ้น เพื่อนำเสนอบทบาทและวิสัยทัศน์การพัฒนาการจัดทำผังแนวคิด ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ ข้อกำหนดและมาตรการผังเมือง รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นการอำนวยความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดวางผังเมืองตามนโยบาย ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมขึ้น เพื่อให้มีบทบาทเป็นเมืองการค้าชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ รวมถึงมีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้มีความโดดเด่น รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ จะมีการประมวลผลและนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอให้แก้ไขร่างผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมือง ประกอบไปด้วย ที่ดินประเภท ย.1 ที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ประเภท ย.2 เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดี ประเภท ย.3 เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยที่มีกิจกรรมหลากหลาย ประเภท ย.4 ที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ประเภท พ.1 เพื่อการดำรงรักษาย่านศูนย์กลางของชุมชนดั้งเดิมและรองรับการขยายตัวของด้านพาณิชยกรรมที่มีความหลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเภท พ.2 เป็นประเภทที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของศูนย์กลางของชุมชนและแรงงานใหม่ๆ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าการบริการและนันทนาการ ที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแรงงานของประชาชนที่อยู่บริเวณเดียวกัน ประเภท พ.3 เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมชายแดนและระหว่างประเทศรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการประกอบกิจการทางการค้าการท่องเที่ยวการบริการระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีที่ดินประเภท อ. 2 ที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และที่ดินประเภท ก.2 เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments