นครพนม สร้างคู่มือระบบควบคุมสินค้า GI เพิ่มความเชื่อมั่นในระดับสากลของผลผลิต

0
1,753 views

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายปณิธิ อุทัยรัตน์ พาณิชย์จังหวัดนครพนม นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกันแถลงข่าวและส่งมอบคู่มือระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย สินค้าลิ้นจี่นครพนมและสับปะรดท่าอุเทน

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นยกระดับสินค้าชุมชน ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์GI ไทย อันจะทำให้สินค้ามีมูลค่ามากขึ้น นำมาซึ่งรายได้ของเกษตรกร จำนวน 2 ชนิด คือลิ้นจี่นครพนมและสับปะรดท่าอุเทน และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากลให้เกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนดังนั้นจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดนครพนม จึงได้จัดสร้างคู่มือระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย สินค้าลิ้นจี่นครพนมและสับปะรดท่าอุเทนเพื่อให้เกษตรกรได้ปฏิบัติตามสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล ทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ของแหล่งที่มาตั้งแต่ต้นน้ำคือการเตรียมวัตถุดิบ ไปจนถึงปลายน้ำคือการจัดจำหน่ายเลยทีเดียว

ภาพ/ ข่าว/ ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments