นครพนม เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนสถานที่บริการหลังประชาชนมายื่นเรื่องตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 5 พัน มากกว่าทุกวัน

0
299 views

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม ประชาชนที่มีปัญหาจากการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเดินทางมายื่นเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมจะดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อส่งผ่านต่อไปยังกระทรวงการคลังและรัฐบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ จึงทำให้ประชาชนเดินทางมามากกว่าทุกวัน และด้วยประชาชนที่มามากขึ้นสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมจึงได้เปลี่ยนสถานที่รับเรื่องใหม่ ที่มีพื้นที่กว้างกว่าเดิมเพื่อให้ทุกคนมีความสะดวกและมีระยะห่างที่เพียงพอไม่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายชองเชื้อโรค โดยสถานที่ใหม่ที่ให้บริการคือบริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครพนม รวมถึงมีการบูรณางานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม และ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและรับเรื่องทั้งหมดด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง จากประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้

โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครพนมมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว ทั้งสิ้น 8,409 ราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หรือระบบไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่นำส่งเพิ่มเติมไม่สมบูรณ์ ไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา ระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากมีปัญหาเลขบัญชีไม่ถูกต้อง มีการยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเข้าใจผิด และกรณีอื่น ๆ เช่น ไม่ได้ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่เป็น ตามลำดับ และด้วยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน และมองว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ตกหล่นต้องการมาร้องทุกข์ จึงได้ขยายเวลาการรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท เพิ่มเติม โดยตั้งแต่วันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2563 จะเปิดรับเรื่องร้องทุกข์รวมถึงให้ประชาชนสอบถามข้อมูลในวันเวลาราชการ ได้ที่ธนาคารของรัฐ ประกอบไปด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศแทน

ทีมา : https://region2.prd.go.th

แสดงความเห็น

comments