บ้านแพงสืบสานงานลอยกระทง หนุนท่องเที่ยว

0
482 views

10 พฤศจิกายน 2562 ณ หนองน้ำสาธารณะเครือเขา เทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมีนายดนัย สิทธิวัชระชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และชาวบ้าน ในพื้นที่รวม 14 ชุมชน จัดงานประเพณีลอยประทงแพเซิ้ง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต ยาวนานกว่า 40 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ เที่ยวชม สืบสานงานประเพณีสำคัญของชาว อ.บ้านแพง ควบคู่กับงานประเพณีลอยกระทง ที่จัดขึ้นทุกปี ส่วนในปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ยังได้เป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน ในพื้นที่ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา เนื่องจากหนองเครือเขา เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ที่ชาว อ.บ้านแพง ได้ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนา เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ความยาวกว่า 5 กิโลเมตร ที่เก็บกักน้ำได้ตลอดปี และเป็นแหล่งน้ำที่สร้างอาชีพการเกษตร สร้างรายได้ ให้ชาวบ้าน ตลอดปี จึงใช้พื้นที่หนองเครือเขา เป็นพื้นที่จัดงานประเพณีกระตุ้นการท่องเที่ยว ควบคู่กับสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่มา : นครสารออนไลน์

แสดงความเห็น

comments