ประชากรและการปกครอง

0
4,320 views

ระชากรและการปกครอง

ประชากร (ข้อมูล ณ กันยายน 2554)

จังหวัดนครพนมมีประชากรทั้งสิ้น 704,768 คน แยกเป็น เพศชาย 351,819 คน เพศหญิง 352,949 คนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีทั้งสิ้น 26,728 คน แยกเป็น เพศชาย 12,701 คน เพศหญิง 14,0 27 คน แยกรายอำเภอได้ดังนี้

การปกครอง

จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครอง เป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,123 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 1 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)86 แห่ง

แสดงความเห็น

comments