ผวจ.นครพนม ปล่อยพันธ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
546 views

นครพนม – ผวจ.นครพนม ปล่อยพันธ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หนองหวาย) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,009 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม อำเภอโพนสวรรค์ และเทศบาลตำบลโพนสวรรค์จัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน

สำหรับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หนองหวาย) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 456.16 ไร่ หรือ 117,683 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และหนองน้ำธรรมชาติขนาด 91,875 ตารางเมตร ซึ่งสามารถจุน้ำได้ 367,500 ลูกบาศก์เมตร ที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ,5, 11 และหมู่ที่ 12 ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการประมง โดยประชาชนในพื้นที่เรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองหวาย

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลาบึก ปลาโมง ปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียนขาวและปลานิล  นอกจากนี้ทางหน่วยงานราชการ ยังได้มีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่าง วิธีการดูแลรักษาพันธุ์ปลาแต่ละชนิด วิธีการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ตลอดจนทำให้ทุกคนมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments