ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เขต 11 ลงพื้นที่นครพนมตรวจประเมินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเร่งด่วนฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วม

0
724 views

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 11ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ในการสอดส่องโครงการพัมนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเพื่อความเป็นเลิศในอนุภาคอินโดจีนรองรับ AEC โครงการส่งเสริมการผลิตข้างฮางเพื่อเพิ่มมูลค่าและโครงการปรับภูมิทัศน์วัดวังใน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โครงการส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และโครงการของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม โซนที่ 2

จากนั้นในเวลา 12.30 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วมในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 4 บ้านซองตำบลนาราชควายที่ขอรับงบสนับสนุน 2,836,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 บ้านโคกกุงตำบลโพธิ์ตากที่ขอรับงบสนับสนุน 5,198,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 บ้านหนองญาติที่ขอรับงบสนับสนุน 494,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านหนองญาติที่ขอรับงบสนับสนุน 499,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสริมสุขหมู่ 10 ตำบลบ้านผึ้งที่ขอรับการสนับสนุน 2,000,000 บาทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพพนมหมู่ 8 ตำบลบ้านผึ้งที่ขอรับการสนับสนุน 2,000,000 บาทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพพนมหมู่ 8 ตำบลบ้านผึ้งที่ขอรับงบสนับสนุน 592,000 บาท

ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี/ ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments