พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ. 6)

1
6,066 views

สถานะเดิม
ชื่อ นวน นามสกุล คำก้อน เกิดวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2461 ตรงกับวันขึ้น 14ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ 11 บ้านโคกสว่าง ตำบลดอนนางหงษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ นายสด คำก้อน มารดาชื่อ นางกองศรี คำก้อน

บรรพชา
เมื่ออายุย่างเข้า 20 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดศรีมงคล ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเจ้าอธิการอวน โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2480

อุปสมบท
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ ได้อุปสมบทที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พระพนมเจติยานุรักษ์ (พระธรรมราชานุวัตร : แก้ว อุทุมมาลา ป.ธ. 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
และเจ้าคณะจังหวัดนครพนม) เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ
พ.ศ. 2472 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนประชาบาลดอนนางหงษ์อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2480 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2481 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2482 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2487 สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ. 6 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การศึกษาพิเศษ สามารถอ่านและเขียนอักษรขอม อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมได้เป็นอย่างดี

ความชำนาญพิเศษ งานบริหารและการจัดการ การบรรยายธรรม การวางแผนงานและโครงการ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานนวกรรม

งานปกครอง
พ.ศ. 2488 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
พ.ศ. 2490 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
พ.ศ. 2491 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ. นครพนม
พ.ศ. 2494 เป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
พ.ศ. 2495 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ.หนองคาย
พ.ศ. 2517 เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
พ.ศ.2540 มีพระภิกษุ 65 รูป สามเณร 470 รูป ศิษย์วัด 12 คน
พ.ศ.2541 มีพระภิกษุ 73 รูป สามเณร 510 รูป ศิษย์วัด 18 คน
พ.ศ.2542 มีพระภิกษุ 62 รูป สามเณร 530 รูป ศิษย์วัด 20 คน
พ.ศ.2543 มีพระภิกษุ 67 รูป สามเณร 520 รูป ศิษย์วัด 15 คน

งานการศึกษา
พ.ศ. 2484 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดหายโศก จ. หนองคาย
พ.ศ. 2486 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดพันอ้น จ. เชียงใหม่
พ.ศ. 2487 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. 2488 เป็นครูใหญ่สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2489 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดศรีเมือง จ. หนองคาย
พ.ศ. 2491 เป็นครูใหญ่สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จ. นครพนม
พ.ศ. 2494 เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2521 เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย
– เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีษะเกษจังหวัดหนองคาย
– เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีษะเกษ
พ.ศ. 2521 – 2533 เป็นอาจารย์บรรยายประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. 2524 –2540 เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. 2539 เป็นประธานก่อตั้งและองค์อุปถัมภ์ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พ.ศ. 2541 เป็นประธานสภาวิทยาเขตหนองคาย

วิธีส่งเสริมการศึกษา
จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมทุกแผนก
ควบคุม ดูแลนักเรียน – ครู ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด
ขยายโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็น 2 สาขา คือ

1. สาขาวัดมรุกขาราม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
2. สาขาวัดพระซอง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2496 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปรีชาญาณมุนี
พ.ศ. 2505 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปรีชาญาณมุนี
พ.ศ. 2532 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติมุนี
พ.ศ. 2538 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปริยัติมุนี

ที่มา : gds.mcu.ac.th/site/college/images/f35_history_noan.pdf

แสดงความเห็น

comments