พระธาตุประสิทธิ์ : วันพฤหัสบดี

3
9,775 views

พระธาตุประสิทธิ์

พระธาตุประสิทธิ์ (ประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี)

                 ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 98 กิโลเมตรเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงเคารพนับถือมาก เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

ภาพสวยๆ จาก สมาชิกพันทิป : Brianak

พระธาตุประสิทธิ์ เดิมชื่อ วัดธาตุ เนื่องจากมีเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาในสมัยใด ครั้งแรกที่พบอยู่ใน สภาพชำรุดทรุดโทรมมีเถาวัลย์ปกคลุมไปทั้งองค์พระธาตุ พบโดยชนเผ่าญ้อ ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาได้เข้ามาบูรณะใหม่ มีลักษณะ คล้ายกับเจดีย์วัดศรีบุญเรือง นครหลวงเวียงจันทน์ สันนิษฐานว่าอาจสร้างรุ่นราวคราวเดียวกัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2454 พระครู ประสิทธิ์ศึกษากร เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ ได้ก่อสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่โดยได้สร้างเลียนแบบพระธาตุพนมบางส่วน ลวดสายต่างๆ จะเป็นลวดลายใหม่ มีลักษณะรูปทรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 7.20 เมตร วัดโดยรอบฐาน 24.50 เมตร สูง 24.52 เมตร มีประตูเปิด-ปิด สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2506 ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ตธาตุรวม 24 พระองค์ และดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่งคือ ที่ประสูติ ตรัสรู้แสดงพระธรรมเทศนา ปรินิพพาน และพระพุทธรูปที่พบใน เจดีย์องค์ที่เก่ามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ และเมื่อปี พ.ศ. 2500 ได้อัญเชิญพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯ พร้อม ตั้งชื่อพระธาตุใหม่ว่า พระธาตุประสิทธิ์ ตามรายในนามของพระครูประสิทธิ์ศึกษากร เจ้าอาวาสผู้ก่อสร้างองค์พระธาตุ ที่ศาลา 108 พระอรหันต์ ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จมาเยือนเมืองนครพนม

ด้วยอานิสงส์ พระสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ ได้แก่ พระมหากัสสปะ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอานนท์ พระอนุรุทธเถระ และดินจาก 4 สังเวยชนียสถาน ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีพระอรหันต์มาก ผนวกกับเทวาปะจําวันเกิดที่ กําเนิดจากพระฤๅษี 19 ตน ทําให้ผู้ที่กราบสักการะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะทําการอันโตก็จะพบแต่ความสําเร็จ เปรียบดังพระอรหันต์ประจํา “ทิศตะวันตก” ผู้ได้ชื่อว่า พุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า อย่าง “พระอานนท์” ซึ่งติดตามพระองค์ไปทุกที่ ทําให้มีโอกาสได้รับฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเสมอ จึงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ดัง นักปราชญ์จากอิทธพลอานิสงส์พระธาตุและเทวดาประจําวัน แผลให้ผู้ที่ถือกําเนิดขึ้นในวันพฤหัสบดี เป็นผู้ชอนการศึกษา เล่าเรียน ขอบธรรมะ เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง รักสงบ ชอบความมั่นคง และยึดถือ ความถูกต้อง เที่ยงธรรม

ที่มา : http://www2.nakhonphanom.go.th

นครพนม 360 องศา

ภาพ 360 องศา วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

แสดงความเห็น

comments

3 COMMENTS