พุทธศาสนิกชนไทย-ลาว ร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุพนม

0
1,150 views

นครพนม-พุทธศาสนิกชนไทย-ลาว ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน ห่มผ้าพระธาตุพนมเนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา

วันนี้ (28ก.พ.61) ที่บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว ตลอดจน นักท่องเที่ยว ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนและห่มผ้าพระธาตุพนม ในงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครพนม 

มีพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งงานดังกล่าวจังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตและสังคม

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้ เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติใจความสำคัญ คือการทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือมีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments