ร.3 พัน.3 วางปืนมาทำนาในโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” โมเดล

0
461 views

นครพนม – ร.3 พัน.3 วางปืนมาทำนาในโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” โมเดล ภายในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการเกษตรสมัยใหม่ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผล  

วันที่ 21 กันยายน 2564 กำลังพลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงดำเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอดการทำนาภายในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” โมเดล ในพื้นที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการเกษตรสมัยใหม่ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผล ให้กำลังพลนำความรู้ด้านการเกษตรนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติซึ่งไม่ซับซ้อน ประหยัด เหมาะสมกับสภาพสังคมภายในค่ายฯ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เนื่องจากว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวจำนวนมากและยังเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมายังอนุชนรุ่นหลัง

ทั้งนี้กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงได้นำ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นำองค์ความรู้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำลังพลและครอบครัวสามารถที่ตะศึกษาและเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการพื้นที่ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ที่เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ เป็นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป

ที่มา : https://www.77kaoded.com/

แสดงความเห็น

comments