ลักษณะภูมิอากาศ

0
5,722 views

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม และอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งพายุจากทะเลจีนใต้ที่เคลื่อนผ่านหรือเคลื่อนเข้าใกล้ โดยมีปริมาณฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยในปี 2554 มีฝนตก 139 วัน ปริมาณฝน 2,719.6 มิลลิเมตร ฝนปีนี้ มากกว่าปีที่แล้ว 775.1 มิลลิเมตร หรือมากกว่าปีที่แล้ว 28% และมากกว่าค่าเฉลี่ย 11 % อุณหภูมิสูงสุด 38.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 และ อุณหภูมิต่ำสุด 8.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 สภาพดินฟ้าอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 37-40 องศาเซลเซียสฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ของทุกปี ในบางส่วนของจังหวัดมีฝนตกชุกโดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง จะประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหายเป็นประจาทุกปี เช่นอำเภอเมือง อำเภอท่าอุเทน และอำเภอบ้านแพง เป็นต้น ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,424.4 มิลลิเมตร/ปี

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 16-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดอยู่ในช่วง 8-15 องศาเซลเซียส

ขอขอบพระคุณข้อมูล จาก : http://www.nakhonphanom.go.th

แสดงความเห็น

comments