สปข.2 นำเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่จังหวัดนครพนมหวังขยายผลสร้างความยั่งยืนสู่สถานศึกษาและชุมชน

0
2,082 views

วันที่ 27มิถุนายน 2560 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมนายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียง “ศาสตร์พระราชาสู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจากจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งคณาจารย์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2จำนวน 50 คน ได้ศึกษา เรียนรู้และน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนำไปขยายผลต่อยังสถานศึกษาและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่หลังจากกลับไปแล้ว โดยที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมานแห่งนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานที่มีการแบ่งพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ทำแปลงนา การทำปุ๋ยหมัก รวมถึงการนำเอานวัตกรรมและผลผลิตไปต่อยอดใช้งาน เช่น การสร้างน้ำมันไบโอจากไม้ยืนต้นที่มีน้ำยาง ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงการสังเกตต้นไม้ที่เหมาะแก่การทำน้ำมันไบโอรวมถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตและลักษณะการนำไปใช้งาน

จากนั้นทุกคนจะได้เดินทางไปเรียนรู้ต่อที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนที่จะนำความรู้ที่ได้มาถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อในสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง รวมทั้งการร่วมกันออกแบบบ้านพอเพียงโมเดลซึ่งจะเป็นการจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับคนในชุมชนตำบลพิมานนอกจากนี้ยังมีจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือในการผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดวิถีพอเพียงและร่วมเป็นเครือข่ายผู้ส่งข่าวโทรทัศน์ด้วยSmart Phoneทางสื่อโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานีอีกด้วย

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments