สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสานครพนม เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

0
121 views

นครพนม – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการขยายฐานและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนครพนม ถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดิน 212) บ้านหนองเซา ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดฯ เป็นประธาน ซึ่งก่อนที่จะเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจากนางวาณี กุลสิงห์ อายุ 95 ปี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มาเล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชน จึงแนะนำลูกหลานและเหลนในห้องประชุมให้มาร่วมกันทำงานจิตอาสา แล้วจะมีความสุขและอายุยืนเหมือนตนเอง

จากนั้น นางสาว ธาริกา วงศ์สินศิริกุล    รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด  กล่าวรายงานว่า สภากาชาดไทยมีภารกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 126 ปี  คือการบรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยมีสำนักงานยุวกาชาด   สภากาชาดไทย  เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีจิตอาสา  ปฏิบัติงานร่วมกับสภากาชาดไทย  ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้อยโอกาส  ตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย

ดังนั้น เมื่อสำนักงานยุวกาชาดได้รับนโยบายนี้มาดำเนินการ จึงได้ริเริ่มโครงการขยายฐานและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืนขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และท้องถิ่น  เพื่อมุ่งสรรหาเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัด  และพัฒนาให้เป็นเยาวชนผู้มีความรอบรู้ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0  เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสาพร้อมเป็นที่พึ่งพาและเป็นกำลังสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวธาริกาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับโครงการดังกล่าว มีกระบวนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน  คือ การประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด  เพื่อการสรรหาเยาวชนจิตอาสา  การสร้างเยาวชนจิตอาสา สภากาชาดไทย และการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กำหนดจัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา  และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาจังหวัดนครพนมขึ้น เพื่อให้เป็นต้นแบบของเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทยต่อไป

“ซึ่งในการประชุมภาคีเครือข่ายฯ และการสร้างเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทยในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมมาจาก 46 หน่วยงาน ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆและนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,155 คน” นางสาวธาริกาฯกล่าว

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่จังหวัดนครพนมที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสำนักงานยุวกาชาด ในการพัฒนาเยาวชนอาสายุวกาชาดให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของครอบครัวและสังคมในวันข้างหน้า และวันนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้แทนจากหน่วยงานภาคการศึกษา และเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากได้มารวมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนของจังหวัดนครพนมผ่านโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาฯ ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมรับรู้และทำความเข้าใจในบทบาทของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ในมิติของการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ท่านผู้บริหารและครูทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ได้ร่วมคิดร่วมวางแผนพัฒนาลูกหลานจังหวัดนครพนมต่อไปในอนาคต

และขอเน้นย้ำให้เยาวชนทั้งหลายในที่นี้ ตระหนักว่า เยาวชนนั้นมีส่วนสำคัญ            อย่างมากต่อภารกิจการสร้างเยาวชนจิตอาสาของสภากาชาดไทย กล่าวคือ หากเยาวชนทุกคนได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ของกาชาด และเรื่องราวของสภากาชาดไทยแล้วนั้น ก็จะทำให้เยาวชนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนความดีงาม ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนมได้

ผวจ.นครพนม กล่าวต่อว่า ดังที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า “…สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์ บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อ…”

หลังจากเปิดโครงการแล้ว ที่ห้องนาคราช อาคารหอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนครพนม นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ชั้น 3 เป็นกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครวงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสานครพนม

สำหรับในภาคค่ำสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และองค์การกาแดงลาว จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)” ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม เป็นการเข้าค่ายระหว่างอาสายุวกาชาดไทยและลาว เพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลผู้สูงอายุ

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments