สสจ.นครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมศักยภาพงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

0
379 views

วันที่ 17 ตุลาคม 2562  ที่หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมภาคีเครือข่ายวัยรุ่นนครพนมร่วมใจ หยุดท้องก่อนวัยอันควร” (LOVE YES SEX ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมตลอดจนภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของจังหวัดนครพนม ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทำให้พ่อแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านส่งผลให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น วัยรุ่นในครอบครัวขาดการดูแลและคำชี้แนะที่เหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติทำให้วัยรุ่นถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าและขาดวุฒิภาวะ รวมถึงทักษะในการควบคุมอารมณ์ทางเพศของตนเอง และมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการป้องกันส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

โดยจากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม พบมีหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์พึงประสง 541 คน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 22 คน ขณะที่วัยรุ่นอายุระหว่าง 10 – 14 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมีชีพมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปี 2562 มีเกณฑ์เฉลี่ยต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดคือ 1.2 คนต่อประชากรหญิง 1,000 คน โดยอยู่ที่ 0.62 ขณะที่วัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมีชีพ ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน มีเกณฑ์เฉลี่ยต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้คือไม่เกิน 38 คนต่อประชากรหญิง 1,000 คน โดยอยู่ที่ 19.41 ดังนั้นมหกรรมในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุง พัฒนาและเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของจังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของแต่ละหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาวันรุ่นตั้งครรภ์ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากชุมชนตันแบบ โรงเรียนต้นแบบ และศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐานความรู้คือ ฐานพลังวัยรุ่นคลื่นลูกใหม่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฐาน Young Love เรื่องรักๆและการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ฐานชุมชนต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และฐานโรงเรียนต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments