สั่งปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 ที่นครพนม มีผล 22 มี.ค.ตั้งแต่ 4 ทุ่ม

0
642 views

สั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 ที่นครพนม มีผล 22 มี.ค.ตั้งแต่ 4 ทุ่ม ผู้ว่าฯจังหวัดนครพนมสั่งปิดสะพานแล้ว สกัดโควิด-19 ระบาด

โควิด/ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงนามคำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) เป็นการชั่วคราว โดยหนังสือคำสั่งจังหวัดนครพนม ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดนครพนม ไม่แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคฯ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 20 มีนาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดนครพนม เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางการเข้า-ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0204.3/ว168 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ยกเว้นการนำเข้า-ส่งออก สินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า จำนวน 1 คน และคนประจำรถสินค้า จำนวน 1 คน รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 แล้ว เท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ลงนามโดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดนครพนม

ที่มา : https://www.khaosod.co.th

แสดงความเห็น

comments