หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดนครพนมร่วมกับอาสาสมัครและเครือข่าย แสกนพื้นที่หาผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

0
522 views

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในช่วงนี้จะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นจำนวนมาก และขอนำเรียนในส่วนของ 4 หน่วยงานที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ที่ได้ร่วมกับเครือข่ายในชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) บูรณาการเป็นทีม One Home ลงพื้นที่สำรวจหาผู้ประสบปัญหาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

โดยการดำเนินการจะเริ่มจากการสำรวจข้อมูลของ อพม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลหรือชุมชนเอง แล้วรายงานเข้ามายังสำนักงาน รวมถึงข้อมูลที่มาจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่ประชาชนโทรเบอร์สายด่วน 1300 ด้วย จากนั้นสำนักงานจะมีการคัดแยกพื้นที่ คัดกรองความจำเป็นเร่งด่วน แล้วจึงส่งนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมร่วมกับส่วนต่าง ๆ เป็นทีม One Home ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าเป็นไปตามที่มีการให้ข้อมูลมาหรือไม่อย่างไร แล้วรวบรวมข้อมูลมาจัดลำดับทำเรื่องอนุมัติเบิกเงินให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะมีการบันทึกเข้าในระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัจจุบันครบทั้ง 12 อำเภอแล้ว แต่ทางหน่วยงานจะยังคงมีการบูรณาการดำเนินงานเช่นนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนั้น จะมีทั้งการช่วยเหลือด้วยเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท ซึ่งบางรายอาจจะไม่ได้รับ แต่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่มาจากการผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนำไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนแทน

ที่มา : https://region2.prd.go.th

แสดงความเห็น

comments