อบจ.นครพนม ขานรับใช้ยางพาราในโครงการก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

0
583 views

นครพนม – ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(อบจ.ฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้งานก่อสร้างสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ แก่ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทยาศาตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.อรสา อ่อนจันทร์ น.ส.อาภัสพร สุดา และ น.ส.ศิริพร ช้างน้อย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาฯ จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ชุมชนบ้านกกต้อง เขตเทศบาลเมืองนครพนม และนางณัตติยา สีใส รองนายก อบจ.ฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ผู้เข้าอบรม

ดร.สมชอบฯ กล่าวว่า อบจ.นครพนม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยางธรรมชาติ(ยางพารา)แทนวัสดุสังเคราะห์สำเร็จรูป ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มาใช้ในการสร้างลู่ ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีนโยบายเร่งด่วน ในการใช้ยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินกรถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราในการสร้างลู่ ฯลฯ เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ(IAFF) กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้าง ลู่ ลานกรีฑา เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในการแปรรูปยางพารา และลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ IRC โดยการนำของ น.ส.พัชรินทร์ บุญจินดาทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อบจ.นครพนม ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว

นายก อบจ.นครพนม กล่าวต่อว่า การอบรมสัมมนาครั้งนี้ เป็นนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ หรืองานก่อสร้างอื่นๆที่สามารถใช้ยางธรรมชาติมาเป็นส่วนผสม ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม มีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 4,000 ไร่ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รัฐบาลพยายามหาช่องทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ จึงนำซึ่งนโยบายของการให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้สนับสนุนการใช้น้ำยางธรรมชาติ มาเป็นส่วนผสมของงานก่อสร้าง จึงทำให้เกิดโครงการอบรมสัมมนาในวันนี้

คุณสมบัติของยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นสูง มีสมบัติดีเยี่ยมในด้านการเหนียวติดกัน มีค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงมาก โดยไม่ต้องเติมสารเสริมแรง มีความทนต่อการฉีกขาดสูง ทั้งที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิสูง มีความต้านทานต่อการล้าสูง มีความต้านทานต่อการขัดถูสูง มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงมาก โดยยางดิบละลายได้ดีในตัวทำลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เบนซิน เนื่องยางดิบไม่มีขั้ว และไม่ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียม แต่ทนต่อของเหลวที่มีขั้ว เช่น อะซิโตน หรือแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังทนต่อกรด และด่างอ่อนๆ แต่ไม่ทน ต่อกรดและด่างเข้มข้ม ไวต่อการทำปฎิกิริยากับออกซิเจน ไม่ทนต่อโอโซน การกระเด้งกระดอนสูง อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -55 – 70 องศาเซลเซียล แต่หากเก็บไว้นานๆจะทำให้ยางสูญเสียความยืดหยุ่นได้

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments