เกษตรจังหวัดนครพนม เร่งเครื่อง!! เสริมความรู้การผลิตลิ้นจี่ นพ.1

0
532 views

นครพนม – เกษตรจังหวัดนครพนม เร่งเครื่อง!! เสริมความรู้การผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ดันผลผลิตมีคุณภาพออกสู่ตลาดอาเซียนมากขึ้น

 ด้วย ลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1(นครพนม 1) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครพนม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย เพื่อรับรองถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ด้วยมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ มีผลขนาดใหญ่ เปลือกสีแดงอมชมพู รูปทรงเหมือนไข่ เนื้อผลแห้งสีขาวขุ่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดผลไม้ ทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ นพ.1 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาในด้านการผลิตเพราะนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของจังหวัดนครพนม และยังมีการปลูกในปริมาณที่ไม่มากนัก ผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 เพื่อการส่งออก โดยเน้นการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP เกิดการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มศักยภาพการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ พ่อค้า องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างช่องทางการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนผู้ผลิตที่เข้มแข็งเพิ่มมูลค่าของสินค้า และยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครพนมเพิ่มขึ้น

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่ผ่านการอบรมครบตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับการสนับสนุนกิ่งพันธุ์ต้นลิ้นจี่ นพ.1 ไปปลูกในพื้นที่ตนเอง พร้อมปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุน ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ติดตาม และให้คำแนะนำเพิ่มเติม ด้านการปลูก และการดูแลรักษา

สำหรับการปลูกลิ้นจี่นั้น มีกระจายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย จังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกลิ้นจี่ ซึ่งนิยมปลูก เป็นลิ้นจี่พันธุ์เบา คือ ลิ้นจี่ นพ.1 มีความต้องการอากาศที่หนาวเย็นในการกระตุ้นการออกดอก มีขนาดผลใหญ่ จำนวน 32 – 36 ผล ต่อกิโลกรัม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด เนื้อหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18 – 20 องศาบริกซ์ และให้ผลผลิต 65 – 180 กิโลกรัม ต่อต้น เมื่ออายุ 8 -10 ปี ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ปีละหลายหมื่นบาท/ไร่ ทำให้เกษตรกรให้ความสนใจที่จะปลูกลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 เพิ่มมากขึ้น และสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ในทุกๆด้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆละ 150 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตลิ้นจี่ น.พ.1 ที่ถูกต้อง ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด และก้าวสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments