เจ้าคณะภาค 7 ตรวจติดตามหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบที่บ้านหนองสะโน จังหวัดนครพนม

0
934 views

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะกรรมการได้เดินทางไปที่วัดหนองสะโน บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบบ้านหนองสะโน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3

โดยบ้านหนองสะโน ซึ่งมีประชากรอยู่ 890 คน ได้มีการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 โดยการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จนสร้างให้ทุกคนในหมู่บ้านมีศีล มีความสุข มีความปรองดองสมานฉันท์ กลายเป็นสันติสุขอย่างยั่งยืนของคนในชุมชนบนพื้นฐานของความรัก ความสามัคคีและความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ จนได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศอย่างมากมาย อีกทั้งทำให้ปัญหาที่มีอยู่ภายในหมู่บ้านลดลงอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี/ ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments