นครพนมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อสำรวจออกแบบการสร้างถนนสาย นพ. 2010 แยก ทล. 22 -บ้านขามเฒ่า อำเภอเมือง,ปลาปาก

0
839 views

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จังหวัดนครพนมนายรังสรรค์คัมภิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสายนพ.2010 แยก ทล.22– บ้านขามเฒ่าอำเภอเมือง,ปลาปากจังหวัดนครพนมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 500 ชีวิตร่วมซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ได้กำหนดให้จังหวัดนครพนมในท้องที่ 2 อำเภอ 13 ตำบลเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเส้นทางด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีนตอนใต้ดังนั้นกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดยสำนักออกแบบและสำรวจ จึงได้มีโครงการพัฒนาเส้นทางจราจรเพื่อมาเชื่อโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ มีความสะดวกสบาย และรวดเร็ว  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและการค้าชายแดน โดยถนนที่จะสร้างในครั้งนี้ มีระยะทางประมาณ 27.50 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอเมืองนครพนมได้แก่ตำบลนาทรายตำบลขามเฒ่าตำบลคำเตยตำบลดงขวางตำบลโพธิ์ตากและอีก 1 ตำบลของอำเภอปลาปากคือตำบลนามะเขือรูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้นจะเป็นแบบ 4 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตรมีเกาะกลางแบบดินถมกว้าง 5.1 เมตร มีเสาไฟส่องสว่างเสาเดี่ยวกิ่งคู่บริเวณเกาะกลางเฉพาะจุดกลับรถและทางแยกมีไหล่ทางกว้าง 3 เมตรไม่มีทางเท้า เขตทางประมาณ 40 เมตร ดังนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งและลักษณะโครงการแนวทางการสำรวจและออกแบบรูปแบบโครงการและแนวทางสายทางเลือกเบื้องต้นพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการออกแบบโครงการให้มีความสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต กรมทางหลวงชนบทจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments