เกษตร จ.นครพนม เสริมความรู้ !! หนุนเกษตรกรปลูกสร้างสวนทุเรียน เงาะและมังคุดแบบผสมผสาน

0
525 views

นครพนม – เกษตร จ.นครพนม เสริมความรู้ !! หนุนเกษตรกรปลูกสร้างสวนทุเรียน เงาะและมังคุดแบบผสมผสาน ยกระดับการผลิตผลไม้นครพนม มีคุณภาพ มาตรฐาน

การปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชที่หลากหลาย เป็นวิธีที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงในช่วงราคาผลผลิตตกต่ำและการเข้าทำลายของศัตรูพืช การปลูกพืชแบบผสมผสานถือเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การประกอบอาชีพของเกษตรกรในยุคใหม่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลในปัจจุบัน เพราะเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกไม้ผลเพิ่มมากขึ้น เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และไม้ผลอื่นๆ เนื่องจากความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อทำการปลูกไม้ผลมากขึ้น โดยส่วนมากเกษตรกรจะทำการปลูกไม้ผลหลักเพียง 1 – 2 ชนิด ภายในสวนทำให้เกิดความเสี่ยงด้านของราคา และศัตรูพืช ซึ่งเกษตรกรจะต้องหมั่นดูและและสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด และส้มโอ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกและสร้างเป็นสวนไม้ผลเชิงการค้าจนประสบความสำเร็จหลายราย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดนครพนมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน จากการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพร้อมมอบต้นพันธุ์ไม้ผลให้กับเกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง สำหรับไม้ผลที่เกษตรกรให้ความนิยมนำไปปลูกส่วนมากเป็นทุเรียน เพราะทุเรียนเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการมากอีกทั้งราคาจำหน่ายก็ค่อนข้างสูงจึงทำให้เกษตรกรเกิดความสนใจที่จะปลูกมากขึ้น ในการปลูกทุเรียนในช่วงแรกต้นทุเรียนจะต้องการร่มเงา ซึ่งพืชที่อยู่ร่วมกับทุเรียนได้ดี คือ กล้วย เพราะจะช่วยให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นกับต้นทุเรียนในช่วงฤดูแล้ง และในพื้นที่ว่างระหว่างต้นเกษตรกรสามารถนำพืชผัก หรือไม้ผลต่างๆมาปลูกแซมได้ แต่จะต้องคำนึงถึงชนิดและประเภทของพืชที่จะปลูกร่วมกันด้วย โดยพิจารณาจาก ระบบราก ลักษณะทรงพุ่ม ความต้องการธาตุอาหาร น้ำ แสงแดด ความทนทานต่อความแห้งแล้งของพืชแต่ละชนิดที่จะนำมาปลูกจะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจให้ดี เพราะผลกระทบของพืชแต่ละชนิดสามารถที่จะมีต่อกันและกันได้ และเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรในการปลูกสร้างสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ แบบผสมผสาน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรม 1.อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต 2.การจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ โดยมีการการมอบต้นพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุน 3.จัดทำแปลงสาธิตขยายแปลงเรียนรู้ต้นแบบ 4. การติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยดำเนินการในพื้นที่ 11 อำเภอ ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 120 ราย ในการจัดอบถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ยังมีการสาธิตการปลูกไม้ผลอย่างถูกวิธี ทำให้เกษตรกรเมื่อได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วสามารถนำไปปลูกได้อย่างถูกต้องและเจริญเติบโตได้ดี และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายนอกจังหวัด และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสามารถผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพและมาตรฐานออกสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.77kaoded.com

 

แสดงความเห็น

comments