การประกอบอาชีพ

0
6,461 views

การประกอบอาชีพ

จังหวัดนครพนม มี 12 อำเภอ 95 ตำบล (ไม่นับรวมกับ เทศบาลตำบลอำเภอบ้านแพง และอำเภอท่าอุเทน) 1,056 หมู่บ้าน (ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท เฉพาะเขต อบต.และเขตเทศบาลที่ยกฐานะมาจาก อบต.)

จากการสำรวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 255 4 มีจำนวน ครัวเรือน 11 5,472 ครัวเรือน จำนวนประชากร 437,657 คน แยกเป็นชาย 217,048 คน หญิง 220,609 คน รายได้เฉลี่ย 41,377.42 บาทต่อคนต่อปี บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ชี้วัด 33 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด มีครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องรายได้ (มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำกว่า 23,000 บาท) จำนวน 3 ครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี รายอำเภอ เรียงลาดับจากน้อยไปหามาก ปี 2554

รายได้เฉลี่ยจังหวัดนครพนม 41,377.24

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 255 4 สามารถจำแนกการประกอบอาชีพ

ครัวเรือนในจังหวัดนครพนม ได้ดังนี้

 

อาชีพ จำนวนครัวเรือน

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

หมายเหตุ : ข้อมูลมีการสำรวจ 2 ปี/ครั้ง

ขอขอบพระคุณข้อมูล จาก : http://www.nakhonphanom.go.th

แสดงความเห็น

comments